TigerII WAP Tools 1.0.1

Aktualizacja TigerII WAP Tools do wersji 1.0.1.

wiecej...

 
 TigerII Tools 1.1.2

Wsparcie dla formatu graficznego PNG, kolorowaie składni C++ i XML dla MiniPada, nowe funkcjonalnosci w Skalpelku.

wiecej...

 
 TigerII WAP Tools 1.0

NOWOŚĆ! Zestaw narzędzi pomocnych przy tworzeniu witryn opartych na technologii WAP.

wiecej...

 
 

Wejdź tutaj aby sciągnąć najświeższe wersje pro-gramów w wersji polsko-języcznej lub tutaj w wersji anglojęzycznej. 
 Lista mailingowa

Jeżeli chcesz otrzymy-wać najświeższe informacje na swój adres e-mail - wystarczy, że go wpiszesz poniżej.


  
© Marcin Łagonda for Vega s.c.   
239297   
WstępNowościProgramySklepForumEnglish version
 

PomocPytanie: Jak skorzystać z szablonów interpretowalnych...

Odpowiedź:
Szablony baz danych przeznaczone są głównie dla użytkowników, którzy tworzą dokument HTML na podstawie często modyfikowanych baz danych. Narzędzie to oferuje największą swobodę w tworzeniu dokumentu HTML, zwalając jednocześnie od pamiętania o aktualizacjach zawartości dokumentów HTML powstałych w oparciu o szablony baz danych. Szablony zapisywane są przez edytor Tiger98 w plikach o rozszerzeniu *.DBT. Są one taktowane przez edytor traktowane w szczególny sposób. Szablon bazy danych jest dokumentem HTML rozszerzonym o skład-nie wewnętrzną edytora która interpretowana jest w momencie wywołania pod-glądu szablonu / jego zapisu / wysyłania go na serwer. Wywołanie tych opcji powoduje utworzenie pełno wartościowego dokumentu HTML opartego na zadanym szablonie, o takiej samej nazwie jaką posiadał szablon, ale ze zmienionym rozszerzeniem na „*.HTML". Na bazie każdego szablonu powstaje dokładnie jeden dokument HTML. Nie ma ograniczenia na ilość baz danych skojarzonych z pojedynczym szablonem. Nie ma również ograniczenia na ilość od-wołań do pojedynczej bazy danych w obrębie szablonu. Pamiętać należy jedynie o tym, iż odwołania do baz danych nie mogą być zagnieżdżane To znaczy pojedyncza sekcja skojarzona z bazą danych nie może zawierać w swoim wnętrzu innej sekcji.

Struktura składni


Interpreter składni wewnętrznych znaczników szablonów baz danych obsługuje następujące konstrukcje:

Sekcja rekordu

Sekcja rekordu jest podstawową sekcją każdego szablonu bazy danych. Służy ona do wskazania pliku bazy danych oraz określa podstawowe parametry wstawianych rekordów. Stanowi ona „maskę" dla wszystkich wstawianych rekordów. W momencie interpretacji szablonu zostanie ona powielona tyle razy ile rekordów zawiera baza danych. Tylko w jej wnętrzu można umieszczać wszelkie odwołania do pól baz danych. Sekcja ta może wystąpić w dokumencie dowolną ilość razy, jednak jednocześnie może ona operować tylko na jednej bazie danych. Struktura sekcji rekordu wygląda następująco:
<DBRECORD DATABASE="plik" INDEX="nazwa indeksu" FILTER="warunek filtrujący"> </DBRECORD>
DATABASE="plik" Określa pełną ścieżkę dostępu do pliku zawierającego bazę danych. Informacja o jego położeniu zostanie usunięta w wynikowym doku-mencie HTML, tak więc nie ma obawy, że adres pliku trafi w niepowołane ręce za pośrednictwem WWW.
INDEX="nazwa indeksu" Zawiera nazwę indeksu w/g którego układane będą rekordy. W przeciwieństwie do konwertera baz danych do HTML, nie należy wskazywać tu konkretnego pola a konkretną definicję indeksu opisującą daną bazę danych.
FILTER="warunek filtrujący"   
W tym polu wprowadzić można warunek, którego spełnienie jest wymagane aby rekord został umieszczony w generowanym dokumencie HTML.
Za pomocą mechanizmów filtrujących można wybrać tylko tych rekordów których pola zawierają dane spełniające zadany warunek. Definiując warunek można korzystać z operatorów logicznych takich jak AND (pol: i), OR (pol: lub), NOT (pol: zaprzeczenie). Wewnątrz składni mogą wystąpić nazwy wszystkich pól, nie tylko tych które wskazaliśmy w poprzednim kroku. Nazwy pól należy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Wartości będące ciągami znaków muszą znajdować się wewnątrz pojedynczego cudzysłowu.

Przykłady formułowania warunków :

  • [Cena]>100 AND [Cena]<300
  • [Miejscowość]='Warszawa' OR [Nazwisko]<>'Iksiński'
Jeżeli wewnątrz któregokolwiek warunku występuje konieczność określenia daty, należy wprowadzić ją zgodnie z formatem określonym w ustawieniach systemu Windows dla daty krótkiej.

Sekcja pola

Może wystąpić wyłącznie wewnątrz sekcji rekordu. W procesie interpretacji zastępowana jest wartością pola z którym jest skojarzona. Sekcja ta może wystąpić wyłącznie w sekcji <DBRECORD> </DBRECORD>
Struktura sekcji pola wygląda następująco: <DBFIELD NAME="nazwa pola" IFEMPTY="tekst zastępczy" NBSP APPLYLINKS LINKSTARGET="okno lub ramka docelowa">
NAME="nazwa pola" Zawiera nazwę pola z bazy danych, którego wartość ma zostać umieszczona w miejscu sekcji pola.
IFEMPTY="tekst zastępczy"   
Określa zastępczy tekst, który umieszczony bę-dzie w zastępstwie wartości pola w przypadku gdy pole nie zawiera żadnej wartości.
NBSP Zastępuje wszystkie spacje występujące w wartości pola twardymi spacjami (&nbsp;) uniemożliwiając tym samym łamania zawartości pola.
APPLYLINKS Powoduje automatyczną zamianę wartości pól, będących odnośnikami lub adresami e-mail na odpowiednie konstrukcje HTML oparte na znaczniku <A> </A>
LINKSTARGET="okno lub ramka docelowa" W przypadku ustawienia poprzedniego parametru określa parametr TARGET dla generowanych odnośników.   

Sekcja pola wewnętrznego

Nie jest ona związana z zawartością bazy danych, a jedynie z procesem umieszczania jej zawartości wewnątrz dokumentu HTML. Za pomocą tej sekcji można umieścić numer aktualnie wstawianego rekordu lub łączną ilość wszyst-kich rekordów. Sekcja ta może wystąpić wyłącznie w sekcji <DBRECORD> </DBRECORD>
Struktura sekcji pola wygląda następująco:

<DBSYSTEM NAME="rodzaj wartości">
NAME="rodzaj wartości" Określa jaka wartość ma zostać wstawiona w miejscu wystąpienia tej definicji. Możliwe są następujące wartości parametru :
RecordNumber - numer aktualnie wstawianego rekordu
RecordCount - ilość wszystkich rekordów w bazie danych   

Elementy nie związane z bazami danych


Poza elementami mającymi ścisły związek z bazami danych, dostępne są także elementy mające działanie ogólne, których wystąpienie nie jest zawężone do konkretnych sekcji, a do całych szablonów.
Struktura sekcji pola wygląda następująco:

<98SYSTEM NAME="typ parametru">
NAME="typ parametru Może przyjąć następujące wartości:
DATE - wstawia datę aktualizacji zawartości dokumentu.

Szablony baz danych a projekty

Korzyści płynące z wykorzystania szablonów są znacznie większe jeżeli całą witrynę lub chociaż konkretny cennik zamkniemy w pojedynczym projekcie, przy czym tworzony projekt oprzemy nie na wygenerowanych już dokumentach HTML ale na szablonach baz danych. Edytor podczas wysyłania projektów dokona automatycznej aktualizacji wszystkich wchodzących w jego skład szablonów. Dzięki temu po zaktualizowaniu zawartości baz danych i wy-słaniu projektu na serwer WWW, można mieć pewność, że wszystkie dane zawarte na stronach są zaktualizowane. Takie samo działanie można uzyskać przygotowując witrynę do wysyłki. Przygotowane dokumenty HTML wysyłana na serwer WWW okrojone są z wszelkich zbędnych informacji, takich jak np. ścieżki dostępu do plików baz danych, które mogłyby być wykorzystane przez osoby "niepowołane"....Poprzednie | Wszystkie | Następne...